ARFARA-KALAMATAS-MESSHNIAS

ARFARA-KALAMATAS-MESSHNIAS
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ ΒΑΔΙΖΩ ΑΓΚΑΘΙΑ ΑΓΓΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΤΩΝΩ , ΡΟΔΑ ΜΥΡΙΖΩ ΚΑΙ ΑΝΑΣΕΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ....... stamos

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Το αγιάζι της ενημέρωσης 29 Μαϊοου 2014

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης   29  Μαϊου  2014  :
Πολυλίμνιο στη  Μεσσηνία
 Η πόλη  της   Καλαμάτας
 Αρφαρά  Καλαμάτας από Σταματινού

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
          Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣΕορτάζεται την τεσσαρακοστή ημέρα από την γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και συμπίπτει πάντοτε ημέρα Πέμπτη.
Στην Μητρόπολη Ν. Ηλείας  η γιορτή της Αναλήψεως τιμάται στην Ι. Μονή Αναλήψεως Ζερού-Αμαλιάδος, καθώς και στην Ι. Μονή Φραγκοπηδήματος.
Στην Καλαμάτα η γιορτή  της  Αναλήψεως τιμάται στον  Ι.Ν. Αναλήψεως  Παραλίας  Καλαμάτας , καθώς  και  σε όλους  τους Ιερούς  Ναούς του Ν. Μεσσηνίας .-***  Η σημασία της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ σημερινὴ ἑορτή; Εἶναι μεγάλη καὶ ἀξιοσέβαστη, ἀγαπητέ μου, καὶ ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη λογική, καὶ εἶναι ἀντάξια τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Θεοῦ ποὺ τὴν καθιέρωσε. Γιατί σήμερα συμφιλιώθηκε τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Θεό.Σήμερα διαλύθηκε ἡ παλιὰ ἐχθρότητα καὶ τερματίστηκε ὁ μακροχρόνιος πόλεμος. Σήμερα ἐπανῆλθε στοὺς ἀνθρώπους μία ἀξιοθαύμαστη εἰρήνη, τὴν ὁποία ποτὲ στὸ παρελθὸν δὲν περίμεναν οἱ ἄνθρωποι.
Γιατί ποιὸς ἤλπιζε πὼς ἐπρόκειτο νὰ συμφιλιωθεῖ ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἄνθρωπο, ὄχι γιατί θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν ὁ Κύριος νὰ μισήσει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ γιατί ὁ ἄνθρωπος, ὁ δοῦλος, ἦταν ἀπρόθυμος. Ὄχι γιατί ὁ Κύριος ἦταν ἄσπλαχνος, ἀλλὰ γιατί ὁ δοῦλος ἦταν ἀχάριστος. Θέλεις νὰ μάθεις μὲ ποιὸν τρόπο ἐξοργίσαμε τὸν φιλάνθρωπο καὶ ἀγαθὸ Κύριό μας; Γιατί εἶναι σωστὸ νὰ μάθεις τὴν αἰτία τῆς παλιᾶς ἔχθρας μας, γιὰ νὰ θαυμάσεις τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὅταν δεῖς πὼς μᾶς τίμησε ἐνῶ ἤμασταν ἐχθροὶ καὶ ἀντίπαλοί Του, καὶ γιὰ νὰ μὴ νομίσεις πὼς ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ ὀφείλεται σὲ δικά μας κατορθώματα, καὶ γιὰ νὰ μάθεις τὸ μέγεθος τῆς χάρης καὶ τῆς εὐεργεσίας Του καὶ νὰ μὴν πάψεις ποτὲ νὰ Τὸν εὐχαριστεῖς γιὰ τὶς ἄπειρες δωρεές Του.[...]
~ Καὶ γιὰ νὰ καταλάβεις πὼς δὲν μισοῦσε τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀλλὰ ἀπεχθανόταν τὴν ἀνθρώπινη κακία. Ἐκεῖνος ποὺ εἶπε: «Θὰ ἐξαφανίσω τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔπλασα, ἀπ’ τὸ πρόσωπο τὴ γής», λέει στὸν ἄνθρωπο: «Εἶναι καιρὸς ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἔλθει σὲ Μένα». Ἐὰν μισοῦσε τὸν ἄνθρωπο, δὲ θὰ συζητοῦσε μαζί του. Τώρα ὅμως βλέπεις ὄτι ο Κύριος ὄχι μόνο δὲν θέλει νὰ κάνει ἐκεῖνο ποὺ ἀπείλησε νὰ κάνει, ἀλλὰ καὶ ὅτι δίνει ἐξηγήσεις στὸν δοῦλο Του καὶ συζητᾶ μαζί του σᾶ νὰ εἶναι ἰσότιμος φίλος Του καὶ τοῦ λέει ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες τῆς καταστροφῆς ποὺ πρόκειται νὰ γίνει, ὄχι γιὰ νὰ μάθει ὁ ἄνθρωπος τὶς αἰτίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὶς κάνεις γνωστὲς στοὺς συνανθρώπους του κι ἔτσι νὰ τοὺς κάνει πιὸ προσεκτικούς. Ἀλλὰ ὅπως εἴπαμε καὶ προηγουμένως, τόσο κακὴ διαγωγὴ δείξαμε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ παλιά, ὥστε λίγο ἔλειψε νὰ μᾶς ἐκδιώξει ὁ Θεὸς κι ἀπ’ τὴ γῆ.

~
Ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τότε ἀποδειχθήκαμε ἀνάξιοι νὰ κατοικοῦμε στὴ γῆ, σήμερα ἀνεβήκαμε στοὺς οὐρανούς. Εμείς ποὺ ἀποδειχθήκαμε ἀνάξιοι νὰ ἐξουσιάσουμε τὴ γῆ, ἀνεβήκαμε στὴν οὐράνια Βασιλεία, περάσαμε πάνω ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ἀγγίξαμε τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ. Και τὸ γένος ἐκεῖνο, ποὺ φύλαγαν τὰ Χερουβὶμ τὸν παράδεισο γιὰ νὰ μὴν μπεῖ μέσα, αὐτὸ τὸ γένος σήμερα βρίσκεται πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὰ Χερουβίμ. Ἀλλὰ πῶς ἔγινε αὐτὸ τὸ ἀξιοθαύμαστο καὶ μεγαλειῶδες γεγονός; Πῶς ἀνεβήκαμε τόσο ψηλὰ ἐμεῖς ποὺ ἤμασταν τόσο ἁμαρτωλοί, ἐμεῖς ποὺ ἀποδειχθήκαμε ἀνάξιοι γιὰ νὰ κατοικοῦμε τὴ γῆ καὶ νὰ τὴν ἐξουσιάζουμε; Πῶς σταμάτησε ὁ πόλεμος; Πῶς ἔπαψε ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Πῶς; Γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον ἀξιοθαύμαστο, ὅτι δηλαδὴ δὲν ζητήσαμε τὴν εἰρήνη ἐμεῖς ποὺ περιφρονούσαμε ἄδικα τὸν Θεό, ἀλλὰ μᾶς κάλεσε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ δίκαια ἦταν ἀγανακτισμένος ἐναντίον μας, καὶ ἔτσι μᾶς ἔφερε τὴν εἰρήνη. «Εἴμαστε ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ Θεὸς μ’ ἐμᾶς ὡς ἀντιπροσώπους Του σᾶς παρακαλεῖ». Καὶ γιατί αὐτό; Εκείνος περιφρονήθηκε ἄδικα ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ὁ Ἴδιος μας παρακαλεῖ; Ναί, γιατί εἶναι Θεὸς καὶ παρακαλεῖ ὡς φιλόστοργος Πατέρας ποὺ εἶναι.
Καὶ πρόσεξε τί γίνεται, Μεσίτης εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς παρακαλεῖ, κι ὄχι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἀρχάγγελος, οὔτε κάποιος ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες Του. Καὶ τί κάνει ὁ Μεσίτης; Αὐτὸ ποὺ κάνει κάθε μεσίτης. Ὅπως ἀκριβῶς ὅταν δύο ἄνθρωποι μισοῦνται μεταξύ τους καὶ δὲ θέλουν νὰ συμφιλιωθοῦν, πηγαίνει κάποιος καὶ μπαίνει στὴ μέση καὶ δίνει τέλος στὴν ἔχθρα τους, ἔτσι ἐνήργησε καὶ ὁ Χριστός. Ὁ Θεὸς ἦταν θυμωμένος ἐναντίον μας, ἐμεῖς ἀποστρεφόμασταν τὸν Θεό, τὸν φιλάνθρωπο Κύριό μας, καὶ ὁ Χριστὸς μπῆκε στὴ μέση καὶ μᾶς συμφιλίωσε. Ἀλλὰ μὲ ποιὸν τρόπο μπῆκε στὴ μέση ὁ Χριστός; Πῆρε ἐπάνω του Ἐκεῖνος τὴν τιμωρία ποὺ μᾶς ἐπέβαλε ὁ Πατέρας καὶ ὑπόμεινε καὶ τὴν τιμωρία καὶ τὶς προσβολὲς ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ.Θέλεις νὰ μάθεις μὲ ποιὸν τρόπο τὰ δέχτηκε καὶ τὰ δύο; «Ὁ Χριστὸς –λέει ὁ Παῦλος- μᾶς ἐξαγόρασε ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ νόμου μὲ τὸ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος κατάρα, γιὰ τὴ σωτηρία μας». Εἶδες πῶς δέχτηκε τὴν τιμωρία ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, δὲς καὶ πῶς ὑπέμεινε τὶς προσβολὲς τῶν ἀνθρώπων, «Οἱ βρισιὲς ἐκείνων ποὺ σὲ βρίζαμε – λέει- ἔπεσαν σ’ ἐμένα». Εἶδες μὲ ποιὸν τρόπο διέλυσε τὴν ἔχθρα, πῶς δὲν ἔπαψε νὰ κάνει τὰ πάντα, καὶ νὰ πάσχει καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται πρὶν ἀνεβάσει τὸν ἐχθρὸ καὶ ἀντίπαλο (τὸν ἄνθρωπο) κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ νὰ τὸν καταστήσει φῖλο Του;    πηγή   
You might also like:

***   Μεσσηνιακά  και  άλλα  :
Γκραβούρα  ΠελοποννήσουΌλα  τα  βλέπω ,... όλα  τα  μελετάω ..!!


***

***  Μάνα και γιος με ηρωίνη και χάπια

 Μάνα και γιος, γνωστοί χρήστες ναρκωτικών, συνελήφθησαν για άλλη μια φορά χθες το πρωί, στην οδό Αθηνών, να έχουν στη κατοχή τους ηρωίνη και υπνωτικά χάπια. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας σταμάτησαν για έλεγχο τον 32χρονο και την 50χρονη μητέρα του και βρήκαν 2,7 γραμμάρια ηρωίνης και 18 δισκία που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, τα οποία και κατασχέθηκαν. - 

***  Εξελίξεις στο Δήμο Καλαμάτας: Παραιτήθηκε ο Β. Δικαιουλάκος, επανακαταμέτρηση ζητά ο Π. Βασιλόπουλος

 Οι αποχωρήσεις τριών δημοτικών συμβούλων από την παράταξη της σημερινής μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις δικές τους πολιτικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής περιόδου. Τελικά, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της κάλπης, η απόφασή τους δικαίωσε μόνον έναν από τους τρεις, τον Δ. Φαββατά, ο οποίος επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Μανώλη Μάκαρη «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες». Μάλιστα, ήταν και ο πρώτος από τους τρεις που έγκαιρα παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος. Μετά το αποτέλεσμα τη 18ης Μαΐου ήταν η σειρά του Βασίλη Δικαιουλάκου να δηλώσει την παραίτησή του. Αυτή υποβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα και στη σχετική απόφασή του ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, σημειώνει: «Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Δικαιουλάκου Βασιλείου του Ηλία, από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Καλαμάτας». Τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και στη δημοτική παράταξη του Θόδωρου Μπρεδήμα θα καταλάβει ο Δημήτρης Νινιός, που καλείται από το δήμαρχο για να δώσει ενώπιόν του τον προβλεπόμενο όρκο. Μένει πλέον για να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Κ. Ανδρεάκος, ο οποίος επίσης προσχώρησε στο συνδυασμό του κ. Νίκα, αλλά δεν εξελέγη. Από την άλλη πλευρά, την επανακαταμέτρηση των σταυρών σε όλο το Δήμο Καλαμάτας ζήτησε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, αφού, όπως υποστηρίζει, «υφίστανται ενδείξεις περί λανθασμένης καταχωρήσεως των σταυρών προτιμήσεως, δοθέντος ότι υπήρχε συνυποψήφιος με το ίδιο ακριβώς επώνυμο». Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, σύμφωνα με την καταμέτρηση που έχει γίνει, έρχεται πρώτος επιλαχών με 737 ψήφους, με 66 ψήφους διαφορά από τον τελευταίο που εκλέγεται, ο οποίος είναι ο Ηλίας Γυφτέας. Ο συνυποψήφιός του με το ίδιο επώνυμο είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Θανάσης Βασιλόπουλος, που ήρθε τρίτος στη Δημοτική Περιφέρεια Καλαμάτας, με 1.744 ψήφους. Του Αντώνη Πετρόγιαννη .-

 *** Προκήρυξη για 110 δόκιμους υπαξιωματικούς στο Λιμενικό Σώμα         
           
Διαγωνισμός για την πρόσληψη 110 δόκιμων υπαξιωματικών προκηρύχθηκε χθες από το Λιμενικό Σώμα και η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 2 Ιουνίου (έως και τις 20 Ιουνίου).
Οι 110 θέσεις θα καλυφθούν ως εξής: 33 θέσεις από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, 22 θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, 33 θέσεις από πτυχιούχους πλοιάρχους προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), 22 θέσεις από πτυχιούχους μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
Επίσης, σύμφωνα με την προκήρυξη, από τις 110 θέσεις 11 θα καλυφθούν από ευεργετούμενες κατηγορίες υποψηφίων, όπως πολύτεκνοι, παιδιά αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.ά. Επίσης, 4 θέσεις καταλαμβάνονται από τριτέκνους.
  Προσόντα
Τα γενικά προσόντα των υποψηφίων είναι τα εξής:
-Να είναι Έλληνες πολίτες.
-Οι ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1986 και μετά), ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του λιμενοφύλακα να μην έχουν υπερβεί το 32° έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1982 και μετά).
-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
-Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
-Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
-Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
-Να μην έχουν καταδικαστεί.
-Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι μόνιμοι εν ενεργεία λιμενοφύλακες πρέπει επιπλέον σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό «εξαιρετος» ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10 και κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα να μην έχουν τιμωρηθεί με καταστατική ποινή αργίας, με προσωρινή απόλυση ή αργία με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από 10 ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ή τη σελίδα του Λιμενικού Σώματος στο ίντερνετ

***  Το Ιστορικό Κέντρο έχει το λόγο την Κυριακή…         
   
Πλέον έχει καλοκαιριάσει και ο κόσμος έχει μεταφερθεί για τη διασκέδασή του στην παραλία. Το Ιστορικό Κέντρο, όμως, λέει ένα δυνατό προσωρινό «αντίο» με δύο μεγάλες εκδηλώσεις.
Από τη μια, στα Παπλωματάδικα, ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή το Live Festival με τους Melios Balkana Mama. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία άτομα από το επιτυχημένο σχήμα είναι από την Καλαμάτα (Παναγιώτης και Μυρτώ Καμβυσίδη, Γιώργος Κάστανος).
Από την άλλη, στους Αγίους Αποστόλους θα ξεκινήσει από τις 12.00 το μεσημέρι το 1ο Φεστιβάλ Μπύρας, το οποίο διοργανώνουν τα καταστήματα εστίασης του πεζόδρομου της Αμφείας.
Π.Μπ.

*** Παναγιώτης και Ελένη Καμβυσίδη          
           
Συνολικά τα αδέλφια Καμβυσίδη είναι τέσσερα και όλα τελείωσαν  το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, ενώ ήταν και μέλη της Φιλαρμονικής. Το σπίτι τους ήταν ένα μικρό ωδείο. Από τα τέσσερα αδέλφια, όμως, τα δύο έχουν καταφέρει να διαπρέψουν στο χώρο, ο μεν Παναγιώτης παίζει τούμπα, η δε Ελένη κρουστά, ενώ έχουν κάνει μέχρι σήμερα σπουδαίες συνεργασίες και, μάλιστα, η Ελένη απόψε θα παίξει στο Κάστρο, στην παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, «Projections».
Μιλήσαμε μαζί τους και σας τους παρουσιάζουμε:
-Από πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική; 
Παναγιώτης: «Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ασχολούμαι με τη μουσική. Σε ηλικία 11 χρόνων ξεκίνησα στη Φιλαρμονική Καλαμάτας με δάσκαλο τον Κ. Μίτζα. Μετά από ένα χρόνο και με παρότρυνση του μαέστρου της Φιλαρμονικής Κ. Νικολέα γράφτηκα στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, στην τάξη του Σπύρου Φαρούγκια».
Ελένη: «Τα πρώτα μου μουσικά βήματα τα έκανα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού στη Φιλαρμονική Καλαμάτας και συνέχισα στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, στην τάξη των κλασικών κρουστών με καθηγητή τον Σάββα Ζάννα».
-Τι είναι για σας η μουσική; 
Παναγιώτης: «Η μουσική είναι η επιστήμη που εξερευνά τον ήχο. Ένας άνθρωπος κερδίζει πολλά όταν μετέχει της μουσικής παιδείας. Ωρίμασα και ανακάλυψα τον εαυτό μου μέσα από τη μουσική και μέσω αυτής δε θα πάψω ποτέ να εξελίσσομαι».
Ελένη: «Η μουσική για μένα είναι πηγή ζωής και τρόπος έκφρασης».
-Πόσο σημαντικό ήταν ότι φοιτήσατε στο Μουσικό Σχολείο;
Παναγιώτης: «Είναι πολύ σημαντικό και νιώθω τυχερός που φοίτησα στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμάτας. Το Μουσικό Σχολείο είναι μια γέφυρα που θα σε περάσει από όλα τα είδη της μουσικής και θα αποκτήσεις μία σφαιρική άποψη για αυτήν».
Ελένη: «Τα έξι χρόνια μου στο Μουσικό Σχολείο ήταν πολύ δημιουργικά και απαραίτητα για την περαιτέρω πορεία μου. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι καθηγητές μου, τους οποίους και ευχαριστώ. Θυμάμαι πολλές φορές με ευγνωμοσύνη τον τότε διευθυντή και στυλοβάτη του Μουσικού Σχολείου, Αλέξανδρο Μπουφέα».
-Μιλήστε μας για την πορεία σας μέχρι τώρα. Κάποιες συνεργασίες που ξεχωρίζετε; 
Παναγιώτης: «Από την ηλικία των 15 ετών και μέχρι τα 18 μου απέσπασα τρία πρώτα βραβεία στην κατηγορία των χάλκινων πνευστών σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς. Σε ηλικία 18 χρόνων πέτυχα στην οντισιόν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, κερδίζοντας τη θέση του πρώτου κορυφαίου τουμπίστα. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκα με ειδική διάκριση από την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ίδια χρονιά, ύστερα από ακρόαση, άρχισα να συνεργάζομαι με την ΚΟΑ (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών). Επίσης, έχω παίξει στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στην Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ και στην Ορχήστρα Χρωμάτων.
Το 2006 μετά από ακρόαση πήρα τη θέση της τούμπας στην ορχήστρα μπαλέτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το 2008-2009 έπαιξα στην ορχήστρα οπερέτας της Λυρικής Σκηνής με μαέστρο τον Γιώργο Κατσαρό.
Μέσω της ορχήστρας μού δόθηκε η ευκαιρία να συνοδέψω μουσικούς όπως οι Αντρέα Μποτσέλι, Tζέσσυ Νόρμαν, Χοσέ Κούρα, Κριστιάν Λίντμπεργκ. Φαραντούρη, Σαββόπουλο, Καβράκο, Δημήτρη Πλατανιά, Φραγκούλη και πολλούς άλλους.
Έχω ξεχωρίσει τη συνεργασία μου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής “Ergon Ensemble” σε έργα του Γιάννη Ξενάκη, καθώς και με το project «Παίζουμε οικολογικά», στο οποίο συνεργάστηκαν 77 πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Μεγάλη χαρά ήταν για μένα όταν συνεργάστηκα με τον Γιώργο Μαρινάκη, σε ένα πρωτότυπο και ίσως μοναδικό εγχείρημα να παντρέψουμε την τούμπα με το ούτι σε τούρκικη μουσική.
Έχω συμμετάσχει σε δίσκους των: Αλκίνοου Ιωαννίδη, Γιώργου Νταλάρα, “Ιμάμ Μπαϊλντί”, Χαρούλη, Ζανέτ Καπούγια, κ.ά.
Επίσης, είμαι ιδρυτικό μέλος του πρώτου και μοναδικού κουιντέτου τούμπας στην Ελλάδα “Too Bass Quintet”».
Ελένη: «Σε ηλικία 17 χρόνων κέρδισα το Πρώτο Βραβείο Κλασικών Κρουστών στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Συνέχισα τις σπουδές μου στα κρουστά στο Ωδείο Αθηνών, στην τάξη του Δημήτρη Μαρινάκη, όπου φοίτησα ως υπότροφος και αριστούχος για όλα τα χρόνια των σπουδών μου. Το 2007 αποφοίτησα αποκτώντας δίπλωμα κρουστών με «Άριστα Παμψηφεί και Πρώτο Βραβείο», καθώς και χρηματικό βραβείο που προσέφερε το Κέντρο Προώθησης Ηθικών κι Ανθρωπιστικών Αξιών “Δημήτριος. Ν. Κάρλος”. Το 2006 πήρα το Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με Άριστα Παμψηφεί στην τάξη του Ν. Ξανθούλη, στο Ωδείο Αθηνών. Το 2008 αποφοίτησα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2007 και το 2008 έλαβα μέρος στους τελικούς διαγωνισμούς της Ορχήστρας Νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τις δύο χρονιές τιμήθηκα παμψηφεί με ειδική διάκριση και με τη θέση του Αναπληρωματικού Μέλους της Ορχήστρας Νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρονιές 2007, 2008, 2009, μοναδική στα κρουστά από όλη την Ελλάδα. Το 2011 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές με τίτλο: «Μουσική Ερμηνεία στα Κρουστά» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με Άριστα.
Από το Δεκέμβρη του 2008, μετά από οντισιόν, κέρδισα τη θέση της Κορυφαίας Τυμπανίστα Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων και είμαι η πρώτη γυναίκα τυμπανίστα στην Ελλάδα. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2011 είμαι μέλος του συνόλου «Τύπανα» του Δημήτρη Δεσύλλα.
Έχω συνεργαστεί με την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Ορχήστρα της Πειραματικής Λυρικής Σκηνής, την Κρατική Ορχήστρα της Κύπρου, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κ.ά.
-Τι στόχους έχετε ακόμα; 
Παναγιώτης: «Ο στόχος μου είναι να μπορώ να γεύομαι την απλότητα της μουσικής, γιατί εκεί κρύβεται η μαγεία και να μην πάψω ποτέ να αγαπάω τη μουσική που παίζω».
Ελένη: «Δεν υπάρχει τέλος στην μουσική. Ο δρόμος είναι πάντα γεμάτος νέα μονοπάτια κι ο στόχος μου είναι να μην πάψω να εξελίσσομαι».
-Στη χώρα μας αναγνωρίζεται το ταλέντο σας; 
Παναγιώτης: «Δε νομίζω. Όπως έχει πει ένας φίλος μου -γνωστός μουσικός-, το να πλασάρεις στην Ελλάδα μουσική είναι σα να πουλάς χτένες σε χωριό φαλακρών. Πόσοι Έλληνες έχουν κλασική παιδεία;».
Ελένη: «Ό,τι κάνει ο καθένας το κάνει για την προσωπική του εξέλιξη και όχι για την αναγνώριση».
-Έχετε σκεφτεί να φύγετε για το εξωτερικό; 
Παναγιώτης: «Μια ζωή αμφιταλαντεύομαι όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες μουσικοί».
Ελένη: «Φυσικά».
-Είστε γενικά μια οικογένεια με μουσικές ανησυχίες. Μιλήστε μας για αυτό. 
Παναγιώτης: «Τυχαίο; Δε νομίζω! Αλλά δεν ξέρω κιόλας πώς βρεθήκαμε όλα τα αδέρφια τόσο φιλόμουσα και, μάλιστα, από γονείς που δεν είναι καν μουσικοί».
Ελένη: «Είμαστε! Με μουσικές και όχι μόνο ανησυχίες. Αυτό οφείλεται στους γονείς μας, Δημήτρη και Ιωάννα, που φρόντισαν να μας μυήσουν στις καλές τέχνες από νεαρή ηλικία. Στήριξαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν την καλλιτεχνική μας εξέλιξη.
-Πώς αισθάνεστε όταν παίζετε μπροστά στο κοινό της Καλαμάτας; 
Παναγιώτης: «Είναι όμορφο και συγκινητικό να παρουσιάζεις το έργο σου στον τόπο που γεννήθηκες. Εκεί που υπάρχουν οι γονείς σου και υπήρξαν οι παππούδες σου».
Ελένη: «Υπερήφανη». Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  Μυρτώ Καμβυσίδη         
          
«Το τραγούδι είναι η υπέρ-τατη έκφραση της ψυχής»
Η Μυρτώ Καμβυσίδη είναι το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.  Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι τρία από
τα αδέλφια κατάφεραν να φτάσουν πολύ ψηλά σε επίπεδο μουσικής. Ο Παναγιώτης (τούμπα) και η Ελένη (κρουστά) έχουν ήδη δώσει δεκάδες συναυλίες σε Ελλάδα, αλλά και εξωτερικό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έφτασε η ώρα της Μυρτούς, που απόψε θα τραγουδήσει μαζί με τον Πασχάλη στην Καλαμάτα.
-Τέσσερα αδέλφια, εκ των οποίων τα τρία ταγμένα στη μουσική. Είστε μια μικρή μπάντα στο σπίτι;
Ακριβώς. Έχουμε δεχτεί ουκ ολίγες φορές τις προτροπές φίλων μουσικών να φτιάξουμε ένα σχήμα οικογενειακό. Άλλωστε, μια ζωή παίζουμε μαζί... Μεγαλώσαμε ο ένας απολαμβάνοντας τις μελωδίες του άλλου. Αυτό το διαπιστώνει εύκολα όποιος περάσει από το σπίτι μας, όπου κυριαρχεί η μουσική... και φυσικά η γειτονιά μας το έχει εμπεδώσει...
-Πώς και πότε ξεκίνησες να τραγουδάς;
Χμμ… νομίζω πρώτα τραγούδησα κι έπειτα μίλησα! Αλλά η πόλη μας είναι ευλογημένη, από την άποψη ότι υπήρχαν οι υποδομές για να ξεκινήσουμε σωστά τα πρώτα μας βήματα. Έτσι γράφτηκα στη Φιλαρμονική και στο Ωδείο, πιάνο, βιολί, κόρνο, χορωδίες και θεωρητικά.
Θυμάμαι ακόμα πόσο δύσκολο ήταν να μας δεχτεί το Ωδείο σε τόσο μικρή ηλικία... Όταν καθόμουν να παίξω πιάνο, είτε δεν έφταναν τα χέρια μου είτε δεν έφταναν τα πόδια μου... Μάλιστα, την πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις είχα παίξει όρθια!
-Μέχρι σήμερα τι έχεις κάνει;
Η ζωή του μουσικού είναι πραγματικά πολύ δύσκολη κι ο ανταγωνισμός πολύ έντονος. Έφηβη ούσα με έπιασε μία αντίδραση με τη μουσική... ότι όλα μου τα αδέρφια ήταν μουσικοί, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό, να χαράξω δική μου πορεία. Η μουσική, όμως, είναι η πρώτη μου φύση κι όσο κι αν θέλει κάποιος να απαρνηθεί τη φύση του, εκείνη επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικά. Αυτό έπαθα κι εγώ, για κάποια χρόνια είχα σταματήσει να ασχολούμαι, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο, με το τραγούδι και είχα αφιερωθεί στο πανεπιστήμιό μου, στις κοινωνικοπολιτικές μου ανησυχίες, στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στις τέχνες... Κι αφού η μουσική περίμενε υπομονετικά να κάνω την περιήγησή μου, ήρθε και ωρίμασε μέσα μου περισσότερο από ποτέ. Σήμερα δεν τραγουδάω γιατί απλώς αυτό ξέρω να κάνω. Η μουσική και, κυρίως, το τραγούδι είναι η υπέρτατη έκφραση της ψυχής μας, των ανησυχιών μας, των οραμάτων μας. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι βλέπω τη μουσική με άλλα μάτια… κι ότι τραγουδάω για να επικοινωνήσω τις ιδέες μου.
Με ακολουθούν ακόμα τα λόγια του Χατζιδάκι, κατά τον οποίο δε φτάνει να είναι κανείς μουσικός, πρέπει να σπουδάζει και κάτι άλλο, να ολοκληρώνεται, για να μπορεί η μουσική να αγγίξει την πιο υψηλή της έκφραση.
-Είσαι μέλος και σε μπάντες. Μίλησέ μας για αυτό…
Η μία αγγίζει πολλά είδη μουσικής, αλλά είναι κυρίως έντεχνη, με εμπνευστή τον Δαμιανό Πάντα, έναν από τους λίγους Έλληνες μουσικοσυνθέτες που γράφουν κοινωνικοπολιτικό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανεβάσει στο youtube ήδη τα εξής: Ανυπότακτος, Βραχνάς, ο Λόρδος Είρων, Παγίδες, σε στίχους Αντώνη Παπακωνσταντινίδη, Αντώνη Μποσκοΐτη και Βασιλικής Β. και ερμηνεία της υποφαινόμενης. Ο συνδυασμός σκληρού πολιτικού στίχου και επαναστατικής μουσικής σύνθεσης σπάει κόκαλα και είναι η υπέρτατη έκφραση που όλοι οι μουσικοσυνθέτες και συντελεστές αντιστοίχως πρέπει να υιοθετήσουν. Για μένα είναι συνεργασία ζωής.
Η δεύτερη, την οποία έχουμε παρουσιάσει και στο Καλλιτεχνικό Στέκι στην Καλαμάτα, είναι ο «Πάπυρος του Fackelmann», με πρωτογενές υλικό από τον ερευνητή και μέγα δάσκαλο Γιώργο Λυκούρα. Ο κ. Λυκούρας, μέσα από τις έρευνές του, αναμειγνύει τους αρχαιοελληνικούς και παραδοσιακούς μουσικούς δρόμους. Έχουμε πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε πολλά φιλοσοφικά συνέδρια σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ προσφάτως εμφανιστήκαμε και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ολυμπία. Επίσης, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να παίξουμε μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης με φόντο τον Παρθενώνα, με αφορμή την επέτειο για τα τρία χρόνια λειτουργίας του.
Επιπροσθέτως, του ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ηarvard να ενδύσει μουσικά τις σειρήνες στην Οδύσσεια του Ομήρου. Η συγκίνηση, όταν τραγουδάμε το πρωτότυπο αρχαιοελληνικό κείμενο, είναι μέγιστη, η ηχογράφηση δε, την οποία και κράτησε το πανεπιστήμιο, υπάρχει στο youtube.
Επιπλέον, στην πόλη μας συνεργάζομαι με παλιούς μου συμμαθητές από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Το σχήμα μας λέγεται No Project κι όταν βρισκόμαστε παίζουμε σε διάφορα στέκια της Καλαμάτας σε ύφος Rock, Jazz, Funky.
-Έχεις τελειώσει δημοσιογραφία στο Πάντειο. Πόσο δύσκολο είναι να βρεις δουλειά σε αυτό το χώρο;
Αρκετά. Τα πρώτα δύο χρόνια συνεργάστηκα με το site της Έλλης Στάη, από το οποίο έμεινα ικανοποιημένη, όχι σε επίπεδο οικονομικών απολαβών, αλλά επειδή ασχολήθηκα με όλα τα κοινωνικοπολιτικά και διεθνή θέματα που με απασχολούσαν έντονα. Επίσης, ήμουν υπεύθυνη για τα πολιτιστικά ως κριτικός τέχνης. Άλλωστε, εκεί έχω εντρυφήσει μέσω του Παντείου.
-Σήμερα θα εμφανιστείς με τον Πασχάλη. Πώς προέκυψε αυτό;
Ο Πασχάλης είναι μια ξεχωριστή σελίδα στο ελληνικό και μοντέρνο τραγούδι. Η συνεργασία επετεύχθη μέσω του Μάνου Κιτσικόπουλου, βιρτουόζου πιανίστα από τους λίγους. Ο Μάνος είναι υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, σπουδάζει στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου και είναι συνεργάτης του Πασχάλη, καθώς κι άλλων διασήμων.
-Τι θα έλεγες σε έναν Καλαματιανό για το σημερινό live;
Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά. Τα τραγούδια και η φωνή του Πασχάλη, αναλλοίωτα στο χρόνο, σε συνδυασμό με τον πολύ όμορφο χώρο του Yachting, θα αποτελέσουν τα συστατικά για μια πολύ όμορφη και ατμοσφαιρική βραδιά! Ελάτε να σιγοτραγουδήσετε μαζί μας...

***  Ετοιμάζεται το Πάρκο για την Ανθοκομική

 Ολοκληρώνεται η ετοιμασία του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων για την 3η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Καλαμάτας/2014, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 31 Μαΐου έως την Κυριακή 8 Ιουνίου. Οι εργασίες αφορούν στο πράσινο και το τροχαίο υλικό (βαγόνια). Από σήμερα θα αρχίσει και η εγκατάσταση υψηλού φωτισμού (πέντε υψηλές κολώνες με τρίφωτα). Την ευκαιρία να θαυμάσουν και να αγοράσουν ανοιξιάτικα λουλούδια σε πανδαισία χρωματισμών, καθώς και φυτά, να πάρουν πληροφορίες από ειδικούς επιστήμονες για την καλλιέργεια και φροντίδα ανθέων και φυτών, αλλά και να μετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων πολλές ειδικά για παιδιά, θα έχουν, από την πλευρά τους, οι επισκέπτες. Αύριο και ώρα 14.30, στο Δημαρχείο, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, όπου και θα γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα της έκθεσης. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλ. 2721360846, 2721360844, Fax: 2721360857. -

*** Σήμερα η εκδήλωση για τον Νικόλαο Πολίτη         
            
Εκδήλωση με τίτλο «Μεσσηνία, Μακαρία γη», αφιερωμένη στον «Πατέρα της Λαογραφίας», Νικόλαο Πολίτη, και απόδοση του ονόματός του στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.00 το βράδυ.
Ο δήμαρχος Π. Νίκας και ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Π. Μασουρίδης, μίλησαν για τον πατέρα της Λαογραφίας και συντοπίτη μας, Νικόλαο Πολίτη, και για τη σημαντική εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» και το Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ καλούνται δημότες και επισκέπτες της πόλης να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του σημαντικού αυτού ανθρώπου για τη Λαογραφία και τον τόπο μας γενικότερα.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με αποκαλυπτήρια μαρμάρινης επιγραφής και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από το δήμαρχο Καλαμάτας και την εγγονή του Νικολάου Πολίτη, Βασιλική Μεϊτάνη.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση και παράσταση θεάτρου σκιών. Συμμετέχουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μεθώνης και Μεσσήνης.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την απόδοση του ονόματος του Νικολάου Πολίτη στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας - «Πανταζοπουλείου Λαϊκής Σχολής».
  Ο Νικόλαος Πολίτης
Ο Νικόλαος Πολίτης γεννήθηκε στο Ελαιοχώριο Καλαμάτας και μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου τελείωσε το σχολείο. Από τα μαθητικά του χρόνια είχε αναπτύξει ενδιαφέρον για την παραδοσιακή ζωή και, μαθητής Γυμνασίου ακόμα, άρχισε να δημοσιεύει λαογραφικές μελέτες. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογία (1868-1872) και Νομικά (1874-1875), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και αργότερα εξελέγη καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από την πλευρά της Ιστορίας των Επιστημών στην Ελλάδα ο Νικόλαος Γ. Πολίτης καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στη σειρά των προσωπικοτήτων του αιώνα που έφυγε. Μπορεί να έζησε ένα μεγάλο μέρος του 19ου αιώνα, όμως το κύριο και σπουδαιότερο έργο το πραγματοποίησε στις πρώτες δεκαετίες του 20ού.
Ο Πολίτης ανήκει στις μεγάλες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, όχι μόνο γιατί ίδρυσε και θεμελίωσε μια νέα επιστήμη, τη Λαογραφία, αλλά και γιατί με το έργο του άνοιξε δρόμους, για να τους συνεχίσουν οι νεότεροι.
 
*** Με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια η Καλαμάτα τίμησε τον εορτασμό της Αναλήψεως (φωτογραφίες) 
        
   

Με θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα η Ανάληψη του Σωτήρος στην Καλαμάτα. Κέντρο των εκδηλώσεων όπως κάθε χρόνο ήταν ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως στη Δυτική Παραλία, όπου, μετά τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Λιτανεία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Την ημέρα της Αναλήψεως, οι Καλαματιανοί έχουν τις γνωστές παραδόσεις, τις οποίες τηρούν, με την κατανάλωση γουρνοπούλας, το ομαδικό γλέντι σε γειτονιές και την απόλαυση της θάλασσας. Ο Δήμος Καλαμάτας φροντίσε για τον ευπρεπισμό του χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό, αλλά και της ευρύτερης παραλίας. - 

***  Προκαταρκτική του εισαγγελέα για λούνα παρκ & παιδικές χαρές στη Μεσσηνία          
           
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προκαταρκτική του εισαγγελέα για όλους τους χώρους ψυχαγωγίας παιδιών
Της Βίκυς Βετουλάκη 
Προκαταρκτική έρευνα σε όλους τους παιδότοπους, τις παιδικές χαρές και τα λούνα παρκ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, υπαίθριους και μη, στη Μεσσηνία, διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, Δημήτρης Σταύρου, με αφορμή το θάνατο του 13χρονου σε λούνα παρκ στο Δήμο Ελληνικού στην Αθήνα.
Όπως αναφέραμε σε ρεπορτάζ μας στο «Θ» την Κυριακή, από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ξεκινούν, με εντολή από το υπουργείο Υγείας, υγειονομικοί έλεγχοι σε όλους τους στεγασμένους ή υπαίθριους παιδότοπους, τις παιδικές χαρές, τα λούνα παρκ και τα τσίρκο και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, για την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας, υπογραμμίζοντας την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αυτόφωρο και σφράγιση επιχείρησης
Ύστερα και από εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας χθες έδωσε εντολή στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας για διενέργεια έρευνας.
Με αυτή ζητείται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διευθύνσεις Υγείας, κ.λπ.) να ελέγξουν την καταλληλότητα των κατασκευών, την ασφάλεια και συντήρηση, την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, του κανονισμού πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κ.λπ., σε όλες τις παιδικές χαρές, παιδότοπους και γενικά χώρους ψυχαγωγίας παιδιών, ιδιωτικούς ή δημοτικούς. Παράλληλα, να ελέγξουν τους φακέλους αδειοδότησης όλων αυτών των χώρων.
Ο κ. Σταύρου ζητά να ελεγχθεί κάθε τι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των παιδιών που ψυχαγωγούνται σε αυτούς τους χώρους, αλλά και των ενηλίκων που τα συνοδεύουν.
Μάλιστα, ζητά σε κάθε περίπτωση να εφαρμοσθούν τα νόμιμα και σε σοβαρές περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για αυτόφωρα πλημμελήματα, να ακολουθείται η διαδικασία των αυτοφώρου. Επίσης, όπου το προβλέπει ο νόμος, να ζητηθεί άμεσα η εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας σφράγισης της επιχείρησης.
Αυστηρή εφαρμογή
Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας Μεσσηνίας, έπειτα από εντολή που έχει λάβει από την υφυπουργό Υγείας, ξεκινά ελέγχους σε όλους αυτούς του χώρους για την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους.
Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους αυτούς δίνεται έμφαση τόσο στους γενικούς όρους υγιεινής (καθαριότητα, ύδρευση, αποχωρητήρια, απορρίμματα, φωτισμός, κ.λ.π.) όσο και στους ειδικούς όρους (ύπαρξη άδειας λειτουργίας, πιστοποίηση και συντήρηση παιχνιδιών, ανάρτηση πινακίδων, μέτρα ασφαλείας, ύπαρξη υπευθύνου κ.λπ.).
Μάλιστα, η υφυπουργός Υγείας κα Μακρή επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλείψεις, πρέπει να εφαρμόζεται πιστά και με αυστηρότητα η ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία της ζωής και της υγείας των παιδιών αλλά και των ενηλίκων.
 
***  Λεωφορείο με επιβάτες έπεσε από το δρόμο στην περιμετρική οδό της Πάτρα - 21 τραυματίες (φωτογραφίες)         
     
 
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας. Λεωφορείο του Υπεραστικού κτελ , που είχε ξεκινήσει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την Ανδραβίδα , κάτα από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τη Νέα Εθνική Οδό ,στο ύψος της Ομβρυάς, στην παλιά και ντελαπάρισε  Στο Λεωφορείο υπήρχαν επιβάτες.
Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα καθώς και πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι τραυματίες μέχρι στιγμής είναι 21!  
 
***  Στο σκοτάδι η Μπουλούκου
           
Όπως μας έλεγαν χθες κάτοικοι, στην οδό Μπουλούκου εδώ και δύο ημέρες δε λειτουργεί καθόλου ο δημοτικός φωτισμός, με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι τυλιγμένος στο σκοτάδι. Κάποιος από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν έχει λάβει καμιά διαμαρτυρία για το γεγονός; Τα... λαγωνικά της Δημοτικής Αρχής, που είναι δίπλα στις ανάγκες του δημότη, δεν κατάλαβαν τίποτα;
Είπαμε, ευρεία η νίκη, αλλά μην τα φορτώσουμε και όλα στον... αυτόματο. Όποιος κουράστηκε, υπάρχει κι άλλος τρόπος να το δείξει...   Α.Π.
 
*** Αντιδράσεις και για τα νέα μέτρα στις Θίνες Κυπαρισσίας από τη WWF Ελλάς
WWF ΕΛΛΑΣ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΠληθαίνουν οι κριτικές προσεγγίσεις από οργανώσεις και φορείς Αυξάνονται καθημερινά οι αντιδράσεις ενάντια στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία από περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς (WWF, Ορνιθολογική Εταιρεία, Αρχέλων, ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.), αλλά και πολιτικά πρόσωπα, όπως η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες από το ΥΠΕΚΑ άλλαξε ο τρόπος χρήσης του αιγιαλού στην περιοχή Θίνες της Κυπαρισσίας. Προχθές, το WWF Ελλάς απέστειλε στους Έλληνες βουλευτές ανοιχτή επιστολή, στην οποία εκφράζει τις σοβαρές αντιρρήσεις του για το νομοσχέδιο και τους καλεί να ασκήσουν κάθε πιθανή πίεση, «ώστε αυτή η οικολογικά εγκληματική πρόταση να μην κατατεθεί στη Βουλή». «Θεωρούμε απολύτως αδικαιολόγητη την καταιγιστική συρρίκνωση της νομοθεσίας προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, στο όνομα μιας χαώδους, μακροπρόθεσμα μη βιώσιμης και σαφώς αμφισβητήσιμης με οικονομικούς όρους, "ανάπτυξης". Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιμετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή, κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», δήλωσε η επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής του WWF Ελλάς, Θεοδότα Νάντσου. Στην επιστολή της οργάνωσης επισημαίνεται ότι ακόμα και οι καθαρά εισπρακτικοί στόχοι του σχεδίου είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «σε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης, οι εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας δεν έρχονται να δουν ούτε κατειλημμένες παραλίες ούτε επιχωματωμένους θαλάσσιους χώρους ή κακότεχνες κατασκευές σε αποκλεισμένες ακτές». ΑΠ. -
 
***  Η Καλαμάτα κρατά την "παράδοση της γουρνοπούλας" (φωτογραφίες)
  
 

 Ημέρα της Αναλήψεως σήμερα, και οι Καλαματιανοί έχουν τις γνωστές παραδόσεις, τις οποίες τηρούν, με την κατανάλωση γουρνοπούλας, το ομαδικό γλέντι σε γειτονιές και την απόλαυση της θάλασσας. Έτσι και σήμερα σε κάθε γειτονιά της Πόλης ξεπροβάλλει και μια γουρνοπούλα... Οι ντόπιοι κρατούν την παράδοση και οι επισκέπτες δεν χάνουν την ευκαιρία για να δοκιμάσουν τη “ξακουστή” και έξω από τη Μεσσηνία γουρνοπούλα... - 

***  Αστυνομικό «ντου» σε καταυλισμούς τσιγγάνων         
           
Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς τσιγγάνων στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.
Κατά τη διάρκειά της έγιναν έλεγχοι σε 118 άτομα και 83 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 24 άτομα και συνελήφθησαν τρία: δύο νεαροί τσιγγάνοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένας αλλοδαπός εργάτης για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Επίσης, βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.
Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

***  Πειραματικό φάρμακο ίσως προσφέρει «ανοσία» στην ημικρανία
Πειραματικό φάρμακο ίσως προσφέρει «ανοσία» στην ημικρανία
Η νέα θεραπεία υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των ημικρανιών  
~  Ένα νέο φάρμακο που έχει σχεδιαστεί ώστε να προλαμβάνει τις ημικρανίες εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει «ορόσημο» μιας νέας εποχής στην αντιμετώπισή τους. Το φάρμακο δρα ως αντίσωμα, καθώς επιτίθεται σε ένα χημικό το οποίο θεωρείται ότι είναι το «ένοχο» για την πυροδότηση των αλυσιδωτών αντιδράσεων στον οργανισμό οι οποίες οδηγούν στην ημικρανία.
Στο πλαίσιο τρίμηνης δοκιμής, το ένα τρίτο των ασθενών που έλαβαν την καινούργια θεραπεία άπαξ ενδοφλεβίως δεν εμφάνισαν καμία κρίση ημικρανίας καθ’όλο αυτό το διάστημα.
Η ημικρανία είναι ένας πολύ έντονος πονοκέφαλος ο οποίος συνήθως –όχι όμως πάντα– επικεντρώνεται στη μια πλευρά του κεφαλιού. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν ακόμη οπτικά συμπτώματα, π.χ. βλέπουν φώτα που αστράφτουν σαν φλας ή γραμμές στο οπτικό τους πεδίο (όλα αυτά αποτελούν την οπτική αύρα), ενώ κάποιοι έχουν επίσης ναυτία και κόπωση. Οι κρίσεις ημικρανίας μπορούν να προκληθούν από ορισμένες έντονες οσμές ή δυνατά φώτα, από ορμονικές αλλαγές ή αλλαγές στον καιρό, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί το ακριβές αίτιό τους.
Αλλαγές στον εγκέφαλο
Στο παρελθόν πιστευόταν ότι η αύρα της ημικρανίας οφείλεται σε στένωση των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου ενώ ο πονοκέφαλος σε απότομη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων. Ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον ότι η ημικρανία προκαλείται από αλλαγές στον ίδιο τον εγκέφαλο οι οποίες και οδηγούν με τη σειρά τους σε αλλαγές στη ροή του αίματος. Οι υπάρχουσες θεραπείες περιλαμβάνουν σπασμολυτικά, αντικαταθλιπτικά αλλά και β-αναστολείς –ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται και προληπτικά, ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί ειδικώς για τις ημικρανίες και τα ποσοστά επιτυχίας τους δεν είναι σταθερά.
Η νέα θεραπεία είναι η πρώτη που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την πρόληψη των ημικρανιών και έχει ήδη δοκιμαστεί σε ασθενείς στο πλαίσιο δοκιμών. Στοχεύει ένα χημικό που ονομάζεται πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης (calcitonin gene-related peptide, CGRP)το οποίο εκλύεται από τις νευρικές απολήξεις στον εγκέφαλο, ανοίγει τα αιμοφόρα αγγεία και μεταφέρει τα σήματα του πόνου.
Υψηλότερα επίπεδα του πεπτιδίου στους πάσχοντες
Οι πάσχοντες από ημικρανίες φαίνεται να διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα του CGRP, γεγονός που πιστεύεται ότι οδηγεί σε φλεγμονές και σε άλλες αλλαγές στη «φόδρα» του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι πονοκέφαλοι.
Η θεραπεία δρα ως αντίσωμα που προσδένεται στους υποδοχείς του CGRP και μπλοκάρει τη δράση του. Μέχρι στιγμής έχουν δοκιμαστεί δύο μορφές της σε ασθενείς και έχουν δώσει αμφότερες καλά αποτελέσματα.
Η πρώτη πειραματική θεραπεία
Η πρώτη με την κωδική ονομασία ALD403 δοκιμάστηκε στο Κing’s College του Λονδίνου καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας σε 160 άτομα τα οποία εμφάνιζαν κρίσεις ημικρανίας ως και επί 14 από τις 30 ημέρες του μήνα. Ορισμένοι ασθενείς έλαβαν μια μόνο δόση του πειραματικού φαρμάκου ενδοφλεβίως ενώ οι υπόλοιποι εικονικό φάρμακο.
Όπως προέκυψε, κατά τους τρεις μήνες που διήρκεσε η δοκιμή, το 33% των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο παρουσίασε μείωση κατά 50% των ημερών που εμφάνιζε ημικρανία ενώ το 16% δεν παρουσίασε καμία κρίση ημικρανίας στο διάστημα του τριμήνου. Στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, ορισμένα άτομα παρουσίασαν μείωση των ημικρανιών –συγκεκριμένα στο 9% η μείωση ήταν της τάξεως του 75%- ωστόσο κανένας πάσχων δεν απαλλάχθηκε πλήρως από τους πονοκεφάλους.
Η δεύτερη πειραματική θεραπεία
Η δοκιμή της δεύτερης πειραματικής θεραπείας με την κωδική ονομασία LY2951742 περιελάμβανε 217 ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν ημικρανίες επίσης περί τις 14 ημέρες του μήνα. Οι μισοί από τους ασθενείς λάμβαναν δύο ενέσεις του φαρμάκου την εβδομάδα επί 12 εβδομάδες ενώ οι υπόλοιποι εικονικό φάρμακο.
Οι ερευνητές της Κλινικής Mayo στις ΗΠΑ που διεξήγαγαν τη δοκιμή είδαν ότι το 33% της ομάδας του φαρμάκου δεν εμφάνισε ημικρανία στη διάρκεια των 12 εβδομάδων. Στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17%.
Η νέα προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο επίτευγμα ενάντια στις ημικρανίες, σημείωσε ο Δρ Πίτερ Γκόντσμπι, καθηγητής Νευρολογίας στο King’s College που συμμετείχε στη δοκιμή του φαρμάκου. «Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται σε ανθρώπους μια θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για την πρόληψη των ημικρανιών» είπε ο ειδικός και προσέθεσε ότι αυτή τη στιγμή δρομολογούνται μεγαλύτερου εύρους δοκιμές.   Βήμα Science
 ***  Μετάφραση σε πραγματικό χρόνο θα αποκτήσει το Skype
Μετάφραση σε πραγματικό χρόνο θα αποκτήσει το Skype
   Το Skype σύντομα θα αποκτήσει τη δυνατότητα μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που θα επιτρέψει στους χρήστες να μιλάνε μεταξύ τους ξεπερνώντας τους γλωσσικούς φραγμούς, όπως ανακοίνωσε η Microsoft, στην οποία ανήκει από το 2011 η δημοφιλής υπηρεσία διαδικτυακής επικοινωνίας.
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας Σάτια Ναντέλα, σύμφωνα με το ΒΒC, δήλωσε ότι το Skype Translator για Windows 8 θα είναι έτοιμο σε δοκιμαστική έκδοση (beta) εντός του έτους. Το Skype, το οποίο, σύμφωνα με τη Microsoft, έχει 300 εκατ. χρήστες τον μήνα παγκοσμίως, αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες υπηρεσίες διαδικτυακής επικοινωνίας (Google Hangouts, Apple Facetime, BMM, Tango, Viber) και αναζητά τρόπους για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες.
Η Microsoft δεν διευκρίνισε αν η νέα μεταφραστική υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν ή θα χρεώνεται με κάποιον τρόπο. Η νέα τεχνολογία αναγνώρισης και μετάφρασης φωνής επιδείχτηκε από την εταιρεία πριν από μια διετία, σε ένα συνέδριο στην Κίνα και είχε προκαλέσει τότε αίσθηση για τον μειωμένο αριθμό λαθών που είχε πετύχει. Έκτοτε το λογισμικό της έχει τροφοδοτηθεί με περισσότερα στοιχεία και έχει βελτιωθεί περαιτέρω.
Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Skype Γκέρντιπ Παλ, η εν λόγω τεχνολογία έχει προκύψει μετά από έρευνες πολλών ετών. «Επενδύσαμε στις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, αυτόματης μετάφρασης και μηχανικής μάθησης για πάνω από μια δεκαετία και τώρα πλέον αυτές αναδύονται ως σημαντικά συστατικά σε αυτή την εποχή της πιο προσωποποιημένης υπολογιστικής εποχής. Αν και είναι ακόμη οι πρώτες μέρες της νέας τεχνολογίας, το όραμα του «Σταρ Τρεκ» για έναν «καθολικό μεταφραστή» δεν απέχει πια έναν γαλαξία», όπως είπε.
Οι αναλυτές εκτιμούν, ότι η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στο Skype (και εν καιρώ σε άλλες υπηρεσίες) θα βοηθήσει στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς. Ο συνδυασμός του Skype Translator με την τρισδιάστατη τεχνολογία θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη διαδικτυακή επικοινωνία (πέρυσι το Skype επιβεβαίωσε ότι αναπτύσσει τεχνολογία τρισδιάστατων βιντεοκλήσεων, αλλά θα χρειαστούν αρκετά χρόνια εωσότου εφαρμοστεί στην πράξη).
Newsroom ΔΟΛ  Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
*** 
 
***Αθλητική  ενημέρωση  :
 ΠΑΜΙΣΟΣ   ΜΕΣΣΗΝΗΣ  2014  

*** Πάμισος: Απροσδόκητη εντός έδρας ήττα και «ψαλίδισμα» των ελπίδων για άνοδο (φωτογραφίες)         
     
  
  
Απροσδόκητη εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον Ερμή Κιβερίου (πρωταθλητής Αργολίδας) χθες για τον Πάμισο Μεσσήνης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 13ου ομίλου των αγώνων μπαράζ για άνοδο στη Football League 2.
Οι «πράσινοι» της Μεσσήνης προέρχονταν από ένα εντυπωσιακό σερί 17 νικών και 4 ισοπαλιών, σε πρωτάθλημα Α΄ Τοπικής και μπαράζ, αλλά χθες έπαθαν «πατατράκ» (πρώτη εντός έδρας ήττα) και «ψαλιδίστηκαν» σημαντικά οι ελπίδες για την πολυπόθητη άνοδο.
Οι Νησιώτες, βέβαια, παραμένουν στην κορυφή (μαζί με την ΑΕ Σπάρτης), αλλά ακολουθούν δύο ματς εκτός έδρας σε Σπάρτη και Άστρος, δυσκολεύοντας για τα καλά πλέον το έργο τους.
Ο Πάμισος στο «κάστρο» του, πάντως, έχει γνωρίσει και μια ήττα με 2-1 από τον ΑΟ Σπερχογείας, στο πλαίσιο της Γ΄ φάσης του Κυπέλλου Μεσσηνίας, που σήμαινε τον αποκλεισμό του από το θεσμό.
Χθες ξεκίνησε χαλαρά, αλλά ήταν αυτός που προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Δημήτρη Μανωλόπουλου στο 32΄. Ο Ερμής Κιβερίου άφησε καλές εντυπώσεις και στο α΄ ημίχρονο έχασε κλασική ευκαιρία με τον Κώστα Σαρρή.
Στο β΄ ημίχρονο, οι «πράσινοι» της Μεσσήνης προσπάθησαν να διατηρήσουν το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ερμής Κιβερίου πίεσε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή, παίρνοντας το σπουδαίο «διπλό», που τους διατηρεί ζωντανούς στη μάχη της ανόδου.
Πάντως, ο Πάμισος Μεσσήνης έχει δικαιολογημένα παράπονα για δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν το γκολ της ισοφάρισης του Ερμή Κιβερίου, που προήλθε από θέση οφσάιντ και η δεύτερη το πέναλτι σε χέρι του Παναγόπουλου στο 86΄.
  ΦΑΣΕΙΣ – ΓΚΟΛ
15΄ ο Γουλιέλμος Αντωνίου πάσα στον Νίκο Πατσιώτη, που έκανε το δυνατό σουτ, ο Ηλίας Σωτηρόπουλος μπλόκαρε.
23΄ο Καλυβόπουλος κάθετη πάσα στον Κώστα Σαρρή, που βρέθηκε απέναντι στον Πατρίκιο Ανδρέου, πλάσαρε όμως άουτ. Μια κλασική ευκαιρία για τον Ερμή Κιβερίου.
25΄ο Νίκος Πατσιώτης φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, ο Ηλίας Σωτηρόπουλος απέκρουσε δύσκολα, ο Δημήτρης Μανωλόπουλος πήρε το «ριμπάουντ», έκανε σέντρα, ο Γουλιέλμος Αντωνίου γυριστή κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ηλίας Ηλιόπουλος δυνατό σουτ, ο Ηλίας Σωτηρόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Μια φάση διαρκείας στα «καρέ» του Ερμή Κιβερίου.
Από εκείνο το σημείο άρχισε η πίεση των «πρασίνων» της Μεσσήνης.
26΄ο Χρήστος Τρίψας εκτέλεσε κόρνερ, ο Δημήτρης Φιλόπουλος κοντινή κεφαλιά μόλις άουτ.
32΄ο Γουλιέλμος Αντωνίου ωραία σέντρα, ο πολύ φορμαρισμένος Δημήτρης Μανωλόπουλος, αφύλαχτος στο ύψος της περιοχής, με φοβερή κεφαλιά άνοιξε το  σκορ, όπου πανηγύρισε σαν τον περίφημο Ρονάλντο και στη συνέχεια πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Βέβαια, πήρε φωτιά και η κερκίδα των ένθερμων φίλων του Παμίσου Μεσσήνης.
58΄ο Χρήστος Τρίψας εκτέλεσε φάουλ, ο Ηλίας Ηλιόπουλος γυριστή κεφαλιά, η μπάλα «κόντραρε» στον Καζά και πέρασε κόρνερ.
60΄ο Διαμαντής σέντρα, ο προωθημένος Καζάς κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, άουτ.
67΄ ο Δημήτρης Μανωλόπουλος βρέθηκε απέναντι στον Ηλία Σωτηρόπουλο, έκανε το πλασέ, ο πορτιέρο όμως του Ερμή Κιβερίου έδιωξε σωτήρια.
69΄ ο Γιάννης Γεωργουλέτος βρέθηκε σε θέση οφσάιντ, χωρίς ο βοηθός διαιτητή Κουρομιχελάκης να υποδείξει την παράβαση. Ο φορ του Ερμή Κιβερίου κυνήγησε τη φάση, ο τερματοφύλακας του Παμίσου Μεσσήνης Πατρίκιος Ανδρέου απομάκρυνε, η μπάλα κόντραρε στον Γεωργουλέτο και κατέληξε στα δίχτυα. Ψυχρολουσία για τον Πάμισο Μεσσήνης.
70΄ ο Γιάννης Κορωνίδης με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το 1-2.
75΄ο Κώστας Σαρρής βρέθηκε απέναντι στον Πατρίκιο Ανδρέου, έκανε το πλασέ, ο τερματοφύλακας των πρασίνων της Μεσσήνης απέκρουσε σωτήρια.
86΄ ο Παναγόπουλος φάνηκε ν’ αποκρούει την μπάλα με το χέρι, ο διαιτητής Ανδρονικίδης δεν έδωσε πέναλτι.
90΄ φάση διαρκείας στα καρέ του Ερμή Κιβερίου, όπου αλλεπάλληλα σουτ των Ηλία Ηλιόπουλου, Δημήτρη Μανωλόπουλου, Γουλιέλμου Αντωνίου κόντραραν σε σώματα αμυντικών.
Με λάθη ήταν η διαιτησία του Ανδρονικίδη από την ΕΠΣ Πειραιά, που είχε βοηθούς τους Σγάντζο και Κορομιχελάκη από την ίδια Ένωση.
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Σπύρος Τσίκινης, Νίκος Γεωργακλής): Ανδρέου, Ι. Τρίψας, Κωτσάκης, Αλεβίζος, Ηλιόπουλος, Μωράκης, Πατσιώτης (46΄ Μπούνας), Χρ. Τρίψας, Μανωλόπουλος, Ηλιόπουλος, Αντωνίου.
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (Λουκάς Κούρος): Σωτηρόπουλος, Διαμαντής (60΄ Κορωνίδης), Δρούγκας, Ντρούλιας, Σελής, Καζάς, Καλυβόπουλος, Σαμαρτζής (82΄ Παναγόπουλος), Μουζακιώτης (60΄ Γεωργουλέτος), Δημάκος, Σαρρής.
-Γιατρός αγώνα ήταν ο Ευάγγελος Μιχαήλ.
-Τον αγώνα μπαράζ παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 φίλαθλοι (ο Ερμής Κιβερίου είχε τη συμπαράσταση περίπου 50 φίλων του).
-Στο άλλο ματς του 13ου ομίλου, η ΑΕ Σπάρτης επικράτησε με 3-0 του Πανθουριακού στο γήπεδο Άστρος.
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
1. Πάμισος Μεσσήνης       8-4  7
-. ΑΕ Σπάρτης 6-1   7
3. Ερμής Κιβερίου    4-3  6
4. Πανθυρεατικός    0-10 1
  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(Κυριακή 1 Ιουνίου)
ΑΕ Σπάρτης – Πάμισος Μεσσήνης
Ερμής Κιβερίου – Πανθυρεατικός
 Του Βαγγέλη Χουντάλου

*** «Φουλ» για άνοδο στην Α2 ο Ακρίτας με Μιχάλη Μητρόπουλο, αλλά και Τρουπάκη, Αλεξανδρόπουλο
 
 ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΠΑΙΔΕΣ, ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Το πρώτο έτος λειτουργίας της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ακρίτα ήταν …πειραματικός, ο δεύτερος συνδυάστηκε με την άνοδο στη Β’ Εθνική-Περιφερειακό της Ένωσης Πελοποννήσου, του χρόνου δεν αποκλείεται να τη δούμε στην Α2! Αυτό τουλάχιστον φανερώνουν οι προθέσεις των υπευθύνων του τμήματος, που μας ενημερώνουν με το παρακάτω δελτίο Τύπου για τις τελευταίες εντυπωσιακές κινήσεις, με τις οποίες άνοιξε πολύ νωρίς ο σχεδιασμός της επόμενης περιόδου: «Η διοίκηση του Ακρίτα και το τεχνικό επιτελείο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις πρώτες μετεγγραφές για την ομάδα των ανδρών μας ενόψει της νέας αθλητικής χρονιάς. Μητρόπουλος Μιχάλης-πασαδόρος- προηγουμένη ομάδα Δ.Σ Λάμιας ομάδα που μετείχε στην Α1 Εθνική κατηγορία, Τρουπάκης Γιάννης –πασαδορος-πέρυσι αγωνιζόταν στην Ευρυάλη, Αλεξανδρόπουλος Νίκος-κεντρικός- επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από 3 χρονιά απουσίας (τελευταία ομάδα του ο ΑΟΚ 80). Οι αθλητές αυτοί έχουν μεγάλη προσφορά στο χώρο του βόλεϊ και ο καθένας έχει σηματοδοτήσει με την παρουσία του και την προσφορά του την ομάδα που μετείχαν. Έτσι λοιπόν η ομάδα μας φέτος ενισχύεται σημαντικά με πρωταρχικό στόχο να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία της και να διεκδικήσει θέση ανόδου στην Α2 Εθνική κατηγορία. Στον πάγο της ομάδας για άλλη μια χρονιά θα κάτσει ο έμπειρος προπονητής Κωνσταντίνος Κουτράκης, ο οποίος με τη βοήθεια του Μιχάλη Μητρόπουλου θα ασχοληθούν επιπλέον και με τα τμήματα παίδων και παμπαίδων, τα οποία για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΠ».
Ο 35ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ Α1 ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΤΑ Μιχάλης Μητρόπουλος: «Ήρθε η ώρα να αγωνιστώ στην Καλαμάτα» ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ VOLLEYNEWS.GS ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΟΡΕΛΑ ΜΑΛΟ Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1979 ο Μιχάλης Μητρόπουλος ή όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι Μάικ, ξεκίνησε το βόλεϊ το 1992 σε ηλικία 13 ετών. Υπεύθυνος για την ενασχόληση του ήταν ο γυμναστής του Χρήστος Διακουμέας, ο οποίος ήταν προπονητής στις μικρές ηλικίες της ΓΕΜ. Στα σχολικά παιχνίδια τον είδε και τον φώναξε σε μία προπόνηση ώστε να δει αν μπορεί να εξελιχθεί. Παρέα με τους υπόλοιπους συμμαθητές του ο Μιχάλης ξεκίνησε να παίζει στην ΓΕ Μεσσηνίας και από τότε έμεινε στο άθλημα. Ο 35χρονος πασαδόρος μετά από 22 χρόνια στον χώρο πήρε την μεγάλη απόφαση να γυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Καλαμάτα και να αγωνιστεί εκεί. Σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στο volleynews.gr και την Φιορέλα Μάλο μίλησε για όλους και όλα.Στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος ήσασταν στην εξάδα με τη Λαμία, η όγδοη θέση σας αφήνει κάποια πικρία;«Με την Λαμία είχαμε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα. Κάναμε κάποιες νίκες που ήταν έως και απρόσμενες . Πρωταγωνιστούσαμε στο μεγαλύτερο μέρος ενός πολύ δύσκολου πρωταθλήματος. Προσωπικά η όγδοη θέση δεν μου αφήνει κάποια πικρία γιατί κοιτάζω το σύνολο των εμφανίσεων. Όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, αυτός που μένει είναι ο πρωταθλητής. Ελπίζω να γυρίσουμε στα προηγούμενα χρόνια που και οι υπόλοιποι έπαιζαν στην Ευρώπη για να λέμε ότι η δεύτερη μέχρι την πέμπτη θέση έχουν κάποιο νόημα. Πλέον το να βγαίνεις πέμπτος και να μη πηγαίνεις Ευρώπη είναι σαν να βγαίνεις έβδομος. Αυτό που μετράει είναι η πορεία κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, και με αυτήν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος.Που θα σε δούμε τη νέα σεζόν;«Αποχωρώ από τη Λαμία. Ήρθε η ώρα να αγωνιστώ στην Καλαμάτα».Όταν πήγες στην Λαμία δήλωσες πως πήρες αυτή την απόφαση επειδή είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, τι σε έκανε να αποχωρήσεις;«Η χρονιά στη Λαμία ήταν αρκετά πετυχημένη. Θεωρώ ακόμη ότι είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, έχει να προσφέρει πολλά και στην Volleyleague και στο άθλημα. Οι συνεργασίες μεταξύ αθλητών και ομάδων μπορούν να κρατήσουν από ένα χρόνο έως πολύ περισσότερα. Εμάς η συνεργασία μας έληξε, εγώ από την πλευρά μου ήθελα να γυρίσω και στην πατρίδα μου την Καλαμάτα. Πλέον είμαι και σε μία ηλικία που πρέπει σιγά σιγά να κατασταλάζω και σε άλλα πράγματα. Η επιλογή του να γυρίσω στην Καλαμάτα ήταν σχεδόν μονόδρομος».Τι στόχους έχει η ομάδα που πας τώρα;«Γνωρίζω πολλά πράγματα για την ομάδα που θα πάω. Έρχομαι για να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Τα παιδιά που είναι στον σύλλογο από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο αθλητή έχουν όλοι κέφι και μεράκι ώστε να βοηθήσουν να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί κι εγώ ελπίζω να βάλω ένα λιθαράκι για να γίνουν αυτές οι προσδοκίες πραγματικότητα».Όταν σταματήσεις την καριέρα σου θα ήθελες κι εσύ να βοηθήσεις το άθλημα από άλλο πόστο;«Μετά από 22 χρόνια που παίζω βόλεϊ είναι κομμάτι της ζωής μου. Είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να φύγει από μέσα μου. Εννοείται πως όταν σταματήσω ,ελπίζω όχι πολύ σύντομα, να μου δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να βοηθήσω από άλλο πόστο και να μπορέσω να δώσω αυτά τα λίγα που ξέρω σε άλλα παιδιά».Στο beach volley θα σε δούμε εφέτος;«Πλέον μόνο για πλάκα στην Καλαμάτα και αν τύχει σε διακοπές σε άλλα μέρη. Θεωρώ ότι είναι το ομορφότερο άθλημα στην Ελλάδα το οποίο όμως για κάποιους λόγους το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Είναι κρίμα να πρέπει να σπαταλάς τόση ενέργεια και αγάπη για να μπορείς να το παίζεις σωστά και σε υψηλό επίπεδο και να μην έχεις καμία ανταπόκριση και κανένα έπαθλο. Να παίζεις για ελάχιστα χρήματα για ένα Σαββατοκύριακο και ουσιαστικά να μπαίνεις μέσα. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουν την οργάνωση του από την αρχή για να είναι λίγο πιο δελεαστικό για τους αθλητές ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν και νέα παιδιά, και οι παλιοί να μένουν περισσότερο στον χώρο».Η μεγαλύτερη ομάδα που αγωνίστηκες είναι ο Ολυμπιακός, θα χαρακτήριζες εκείνα τα χρόνια τα καλύτερα στην καριέρα σου;«Αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό από το 1994 έως το 1999. Τα χρόνια που ήμουν εκεί ήταν μία από τις δύο καλύτερες περιόδους της καριέρας μου και πήρα πολλά. Η άλλη ήταν τα τέσσερα χρόνια που έπαιξα στην Α2 με την ΓΕ Μεσσηνίας. Κάθε χρόνος και κάθε ομάδα ήταν ξεχωριστά».Καλύτερος παίκτης και προπονητής που έχεις συναντήσει;«Αυτός που ξεχώριζα, ξεχωρίζω και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, άσχετο αν είναι σε προχωρημένη ηλικία αθλητικά είναι ο Χρήστος Δημητρακόπουλος. Είναι ένα παιδί που έχει κάνει πρωταθλητισμό σε ανώτερο επίπεδο, είναι γεννημένος νικητής, δεν χάνει ούτε στο τάβλι. Μακάρι την ψυχολογία και τον αθλητικό τρόπο ζωής του να τον είχαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το άθλημα. Είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια που έχει βοηθήσει τον Χρήστο να φτάσει τόσο ψηλά και ίσως είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια που μπορεί να βοηθήσει έναν αθλητή να φτάσει εκεί που θέλει. Καλύτερος προπονητής ο Γιώργος Γιάτσης. Η γνώση του και ο τρόπος που διαχειρίζεται μία ομάδα είναι ιδανικός. Δούλεψα μαζί του εφέτος και νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Για εμένα είναι νούμερο ένα».Στιγμές που θα σου μείνουν για πάντα και άλλες που θες να ξεχάσεις.«Οι δύο σημαντικότερες στιγμές μου στο βόλεϊ ήταν η τρίτη θέση εφήβων που πήραμε με την ΓΕΜ όταν ξεκινούσα και ήταν η πρώτη διάκριση που είχα και σε πολύ μικρή ηλικία. Η άλλη σημαντικότερη ήταν ένα Κύπελλο Ελλάδος με το αντρικό τμήμα του Ολυμπιακού που ήταν η πρώτη μου επαφή με ένα τόσο υψηλό επίπεδο και με αθλητές που τώρα έχουν όλοι σταματήσει και τους θεωρούμε πλέον από τους καλύτερους που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ήταν τιμή μου να τους έχω συμπαίκτες. Κάτι που θα ήθελα να ξεχάσω δεν υπάρχει. Ακόμη και οι πιο δυσάρεστες στιγμές στην καριέρα μου θα μείνουν χαραγμένες ώστε να μαθαίνω από αυτές». - 

***   Το ΟΑΚΑ δίνει προβάδισμα τίτλου, η Ν.Σμύρνη την 3η θέση
Το ΟΑΚΑ δίνει προβάδισμα τίτλου, η Ν.Σμύρνη την 3η θέση
     
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται απόψε (19:45, ΝΕΡΙΤ) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του 3ου τελικού της Α1 Ανδρών και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο σημερινός νικητής θα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού θα έχει κάνει το 2-1 και θα έχει την ευκαιρία να «τελειώσει» την υπόθεση ο καθένας στο «σπίτι» του.
Στον Παναθηναϊκό θέλουν να ξεχάσουν τη βαριά ήττα στο ΣΕΦ, αφού το -25 του Φαλήρου όπως ήταν αναμενόμενο έριξε την ψυχολογία, ωστόσο, αυτή τη φορά ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αναμένεται να έχει στη διάθεσή του και τον Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος έβγαλε την τελευταία προπόνηση.
Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας πλέον το ηθικό στα ύψη από τη μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί του «αιώνιου» αντιπάλου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρας του Παναθηναϊκού και όλοι γνωρίζουν ότι εάν αυτό δεν συμβεί και απόψε, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα εάν η σειρά κριθεί στο 5ο ματς και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πέρα από τον γνωστό απόντα, Βασίλη Καββαδά.
Τρίτη αναμέτρηση και για τους «μικρούς τελικούς» στη Νέα Σμύρνη (17:30, ns2) με τον ΠΑΟΚ να προηγείται ήδη 2-0 έναντι του Πανιωνίου και να χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει την 3η θέση.
Το πρόγραμμα των τελικών:
22/05/2014: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 59-56 (1-0)
26/05/2014: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-64 (1-1)
29/05/2014: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός  64-69.- (1-2).-
*01/06/2014: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:45 - ΝΕΡΙΤ
*04/06/2014: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:45 – ΝΕΡΙΤ
* Εφ' όσον χρειαστεί

Το πρόγραμμα των «μικρών τελικών»:


22/05/2014: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 60-65 (0-1)
26/05/2014: ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 81-63 (2-0)
29/05/2014: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ  75-57     (2-1).-
*01/06/2014: ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 17:30 - Novasports 2
*04/06/2014: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 17:30 - Novasports 2
* Εφ' όσον χρειαστεί
Live: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (1o δεκάλεπτο)
*** ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    64-69 , ( 28-36 ) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 15-21 , (28-36)  , 40-56 , 64-69 .-
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σχινάς, Κορομηλάς και Ψαριανός , Βιδάλης
Η  δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Μπράμος, Κάρι, Φώτσης, Ούκιτς, Λάσμε, Μαυροκεφαλίδης, Διαμαντίδης, Γκιστ, Παππάς, Γιάνκοβιτς, Ματσιούλις, Ράιτ
και η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Πέτγουεϊ, Σερμαντίνι, Ντάνστον, Σπανούλης, Περπέρογλου, Παπαπέτρου, Σλούκας, Κόλινς, Σίμονς, Λοτζέσκι, Πρίντεζης, Μάντζαρης

Ο Πανιώνιος νίκησε τον ΠΑΟΚ και μείωσε σε 2-1
*** ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -ΠΑΟΚ   75-57  .- ^
Τα δεκάλεπτα: 22-12, 44-21, 64-40, 75-57
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκόντας-Πουρσανίδης Γ.-Τζαφλέρης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): ΜακΚόλουμ 19, Σταμάτης, Ντούβνιακ 5 (1), Κάρτερ 3 (1), Μίλμπουρν 20 (1), Αθανασούλας 4, Μπατής 3 (1), Σπυρόπουλος, Λάνγκφορντ 4, Μίτσελ 7, Σίμτσακ 9, Σαλούστρος 1.
ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Πέιν 7, Κούπερ, Χαραλαμπίδης 7, Τσόχλας 6, Βουτσίτσεβιτς 8 (1), Τσαϊρέλης 7, Δέδας 6 (2), Μαργαρίτης 5, Καλλές 4, Μπόγρης 6, Κασελάκης 1, Λιάπης.

***  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

  http://www.youtube.com/stamos01 ,        3332   video.-       
 http://www.youtube.com/stamatios01 , =  1804   video .-                      
http://www.youtube.com/vlasiskal , =        1789  video.- 
Σύνολον                                                      6925 βίντεο   .-

 http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home , 2528.-    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas   
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258  ,  269  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,

 *** https://www.facebook.com/ArfaraKalamatasMessinias , =ARFARA MESSINIAS    574 –

~  https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-  171.-  www.mykonoslivetv.com   = ΜΥΚΟΝΟΣ TV   ,
  ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΜΑΪΟΥ 2014 : 

~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/05/01-2014.html , Πρωτομαγιά 01 Μαΐου 2014 Άρωμα όμορφης Ελλάδας , .-            
~    www.aroma-elladas.gr  ,                            
 ~  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/02-2014.html  , Το αγιάζι στην ενημέρωση Παρασκευή 02 Μαΐου 2014 , Άρωμα  ενημέρωσης για  όλους  μας , .-
http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/05/03-2014.html , Το αγιάζι στην ενημέρωση Σάββατο 03 Μαΐου 2014 .-                                                                                                              
 http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/05/03-2014.html  , Άρωμα ενημέρωσης Σαββάτου 03 Μαϊου 2014 .-                                                                
~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/05/18052014.html , Ανακήρυξης Υποψηφίων Δήμων Ν. Μεσσηνίας  για  εκλογές  18/05/2014 , Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 .-                                                                             
~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/05/03-05-2014.html , ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  , Κυριακή 04 Μαΐου  2014 .-   
~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/04-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 04 Μαΐου 2014.-                       
~  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/05/05-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 05 Μαΐου 2014 .- 
~    http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/18-25-2014.html , Συνδυασμοί και  υποψήφιοι για την Περιφέρεια  Πελοπονήσσου στις  εκλογές  18  και  25  Μαϊου  2014  , Δευτέρα  05 Μαΐου  2014 .    
~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/18-25-2014-18-25-2014-05-2014-83.html  , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ 18 και  25/05 Συνδυασμοί  και όλοι οι υποψήφιοι Ν. Μεσσηνίας  2014 , ΤΡΙΤΗ  06  ΜΑΪΟΥ  2014.-  
~ http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/05/06-2014.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 06 Μαϊου 2014   .-                                            
~  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html  , ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ  ΚΩΝΣ/ΛΕΩΣ διατελέσαντες από  ιδρύσεως Οικ. Πατριαρχείου . Τρίτη  6/5/2014 .-    http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/05/07-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 07 Μαΐου 2014  .-
~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/05/08-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 08 Μαΐου 2014.-
~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/05/09-2014.html , ΚΑΒΑΦΗΣ ,  Άρωμα  Επιλογών  Παρασκευή 09 Μαΐου  2014 .-                                                       
~ http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/05/09-2014.html , Ενημέρωση - η εφημερίδα μας , Παρασκευή 09 Μαΐου 2014.-         
~    http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/05/09-2014.html , Το αγιάζι  της  ενημέρωσης Παρασκευή  09  Μαϊου  2014  .- 
  ~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/05/10.html  , Άρωμα ειδήσεων και ενημέρωσης Σάββατο 10 Μαΐου 2014 .- 
http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html , Άρωμα Κυριακάτικης ενημέρωσης με ειδήσεις, Κυριακή 11 Μαΐου 2014,     
 ~  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/05/12-2014.html , Άρωμα ειδήσεων στην ενημέρωση της Δευτέρας 12 Μαΐου 2014  .-                     
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/05/13-2014.html , Άρωμα ειδήσεων  και  ενημέρωσης Τρίτη  13  Μαΐου  2014  .-                            
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/13-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 13 Μαΐου 2014 .-                
~ http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/05/14-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης ειδήσεων Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 .-                                                   
~ http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 14 Μαΐου 2014  .- 
~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/05/stamatios-n.html ,   Αυτογραφία 15/05/2014    Αυτογραφία  16 /05/2014                                                                                                                                              ~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/05/15-2014.html ,  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Πέμπτη  15  Μαΐου  2014 .-   
 http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/16-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης από Μεσσηνία και Ελλάδα Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 , .-
~     http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/05/17-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 17 Μαΐου 2014.-
~
 
http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/17-2014.html , Άρωμα  ενημέρωσης του  Σαββάτου  17  Μαΐου  2014  

~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/18-2014.html , Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Κυριακή 18 Μαϊου 2014.-
~
http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/05/18052015-19-2014.html ,  Αυτοδιοικητικές Εκλογές 18/05/2015 Δευτέρα 19 Μαρτίου 2014 .-

~    http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/05/18052014-19-2014.html ,  Δημοτικές Περιφερειακές Εκλογές 18/05/2014 , Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 .-
~     http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/05/20-2014.html ,   Ενημέρωση με ειδήσεις της ημέρας , Τρίτη 20 Μαΐου 2014 .-  
~      http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/05/21-2014.html ,      Ενημέρωση και ειδήσεις Τετάρτη 21 Μαΐου 2014  .-                   
~   http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/05/22-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Πέμπτη 22  Μαΐου  2014 .-
~    http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/05/22-2014.html , Άρωμα  στην  ενημέρωση  Πέμπτη  22  Μαϊου  2014  , .-
~  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/05/23-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  23  Μαϊου   2014 .-
~ http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/05/2014-26-2014.html  , ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 .-
~ http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/05/26-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 .-
 ~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/05/27-2014.html  , Το   αγιάζι  της  ενημέρωσης Τρίτη  27  Μαΐου  2014  .-
~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/28-2014.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 .-
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/05/28-2014.html , Άρωμα  ενημέρωσης των  ειδήσεων  Τετάρτη  28  Μαΐου  2014  .-
 ~  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/05/29-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης   29  Μαΐου  2014 .- ~